College Kwaliteitsverklaringen

Het College Kwaliteitsverklaringen is het statutaire orgaan dat adviseert over de accreditatiestatus van instellingen, naar aanleiding van de bevindingen van de auditorenteams en/of de rapportages uit de instellingen zelf.

De formele taken van het College Kwaliteitsverklaringen zijn:

- Het adviseren van de Raad van Bestuur over de toekenning van de accreditatiestatus aan elk van de aan het programma van accreditatie/toetsing van het NIAZ deelnemende instellingen.

- Het adviseren van de Raad van Bestuur over het opschorten dan wel intrekken van een status van instellingen.

Besluiten over de accreditatiestatus van instellingen zijn in eerste termijn opgedragen aan het College Kwaliteitsverklaringen. Bij een positief besluit van dit College geldt dit als het besluit van het NIAZ. Bij een negatief besluit wordt dit als advies voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Beroep tegen besluiten over de accreditatiestatus kan worden aangetekend bij het College van Beroep.

Het College Kwaliteitsverklaringen werkt en doet uitspraken op basis van een reglement dat is vastgesteld door de Raad van Bestuur 22 oktober 2010.  Dit orgaan benoemt voorts de voorzitter en de leden van het College Kwaliteitsverklaringen.

Voor een volledig overzicht: raadpleeg het Reglement College Kwaliteitsverklaringen

Het College Kwaliteitsverklaringen kent de volgende samenstelling.

Leden College                                   

Hoofdfunctie en eventuele nevenfuncties buiten het NIAZ

Dhr. dr. H. Fiolet, voorzitter

Directeur Patiëntenzorg Maastricht UMC+
Dhr. drs. A.A.M. Ruikes Bestuurder, toezichthouder en adviseur in de zorg
Mevr. A.L. De Maere Algemeen directeur AZ Oudenaarde
Dhr. dr. D.H.T. Maes Medisch directeur AZ St. Lucas, Gent
Dhr. dr. W.B.J. Vanhecke Arts nucleaire geneeskunde AZ Jan Portaels, Vilvoorde en Legal council health care
Dhr. drs. G.W.J. Gerritsen Manager werkeenheid kwaliteit, Rijnstate, Arnhem
Dhr. mr. J.W. Barzilay MPM Voorzitter Raad van Bestuur, SEIN, Heemstede
Dhr. drs. L.C.M. Meyers Directeur patiëntenzorg, Jessa Ziekenhuis, Hasselt
Dhr. A.P. Dansen MHA Voormalig managing director MUMC+
Dhr. dr. J. Leysen Gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout
Dhr. dr. J.N. Schreuder Bestuurder en toezichthouder in de zorg
Dhr. prof.dr. R.A. de Man Hoogleraar leverziekten, Erasmus MC, Rotterdam
Dhr. W. Vandeneede Voormalig algemeen directeur, OPZC Rekem
Dhr. dr. B. Van Daele Bestuurder
Dhr. J.O.P. Schackman MPM Directeur/bestuurder, stafbureau Raad van Bestuur, Zorggroep De Vechtstreek, Breukelen

Participantenraad

Het NIAZ is voor en door zorginstellingen. Daarom toetst het NIAZ het beleid regelmatig aan de inzichten van de eindverantwoordelijken in aangesloten zorginstellingen. De Participantenraad is het kanaal voor overleg tussen het NIAZ en de bestuurders van de bij het NIAZ aangesloten zorginstellingen.

De Participantenraad komt enkele malen per jaar bijeen om van gedachten te wisselen over kwaliteit, veiligheid en accreditatie.

Het reglement Participantenraad treft u hieronder. 

Reglement Participantenraad

Daarnaast kent het NIAZ de volgende organen die statutair zijn vastgelegd. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is het statutaire orgaan dat is belast met het toezicht op de Raad van Bestuur (RvB) en de algemene gang van zaken in het NIAZ. De RvT ondersteunt de RvB met raad en advies en wordt daartoe door deze periodiek over de gang van zaken geïnformeerd.

Tot de belangrijkste taken van de RvT behoren:

- benoeming en ontslag van de RvB
- goedkeuring van het meerjarenbeleid, de jaarplannen en de begrotingen
- goedkeuring van de jaarstukken
- goedkeuring van de door de RvB vastgestelde reglementen, waaronder het systeem van accreditatie
- vaststelling van een reglement voor en benoeming van de leden van het College van Beroep
- benoeming van de accountant.
Voor een volledig overzicht: raadpleeg de statuten van de Stichting NIAZ.

Toezichtvisie RvT NIAZ

- De RvT zorgt ervoor dat het bestuur de missie en visie van het NIAZ realiseert. De missie luidt: Burgers kunnen erop vertrouwen dat zorginstellingen met NIAZ-accreditatie het huis op orde hebben: ze bieden veilige en verantwoorde zorg. Daarbij is er een verbetercultuur, waarin zorgprofessionals blijven leren van elkaar en van hun patiënten;
- De RvT houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het bestuur en op het beleid van het bestuur. Dit omvat o.a. de strategische doelen om de missie en visie te kunnen realiseren,  de risico’s die hieraan verbonden zijn en de voortgang in de resultatenontwikkeling. De Raad let hierbij op de belangen van alle belanghebbenden van het NIAZ;
- De leden van de Raad zijn onafhankelijk. Zij zijn niet in dienst van het NIAZ, zij nemen deel op persoonlijke titel en zijn geselecteerd op specifieke kwaliteiten om goed toezicht te kunnen houden. Zij maken gebruik van meerdere bronnen van informatie wat hun onafhankelijkheid van het bestuur onderstreept;
- De Raad houdt toezicht namens alle belanghebbenden. Dit omvat niet alleen de participanten, maar ook cliënten en burgers. Hij legt regelmatig verantwoording af aan hen, o.a. in het jaarverslag. De Raad wil transparant en aanspreekbaar zijn en hecht waarde aan regelmatige contacten met alle belanghebbenden;
- Om goed toezicht te kunnen houden heeft de Raad eigen normen opgesteld. Deze normen, zoals continuïteit van de organisatie, worden regelmatig gecontroleerd en bijgesteld, indien nodig. De leden laten zich tevens regelmatig bijscholen om te voldoen aan wettelijke eisen en aan externe verwachtingen van de maatschappij.

De RvT kent de volgende samenstelling:

Leden RvTHoofdfunctie en eventuele nevenfuncties buiten het NIAZ
Drs. G. Peeters (voorzitter) Voormaling voorzitter RvB Maastricht UMC+
Drs. W. Bijl Eigenaar Maxe consultancy
Drs. G. de Bey Voormalig voorzitter RvB Rijnstate

Drs. I. van Stijn

Intensivist OLVG

P. Degadt

Bestuurder van zorginstellingen

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur (RvB) is het statutaire orgaan dat is belast met het formele bestuur van de organisatie. Indien de RvB uit één persoon bestaat wordt die aangeduid met de term ‘Bestuurder’. De RvB staat onder toezicht van de Raad van Commissarissen (RvC), die de RvB met raad en advies bijstaat.

Tot de belangrijkste taken van de RvB behoren:

- De algehele leiding van de organisatie;
- Het vaststellen van het meerjarenbeleid, de jaarplannen en de begrotingen;
- Het vaststellen van het systeem van accreditatie, waaronder de kwaliteitsnormen en de accreditatieprocedure;
- Het besluiten over de accreditatiestatus van instellingen.

Het besluiten over de accreditatiestatus van instellingen is in eerste termijn opgedragen aan het College Kwaliteitsverklaringen Bij een positief besluit van dit College geldt dit als het besluit van het NIAZ. Bij een negatief besluit wordt dit als advies voorgelegd aan de RvB. Beroep tegen besluiten over de accreditatiestatus kan worden aangetekend bij het College van Beroep.

Directeur/Bestuurder is dr. Ellen Joan van Vliet (vanvliet@niaz.nl).

 

College van Beroep

Het College van Beroep is het statutaire orgaan dat op verzoek van een instelling het beroep behandelt dat die instelling instelt tegen een beslissing van de Raad van Bestuur.

Het kan gaan om beslissingen ten aanzien van:

  1. de accreditatiestatus van de instelling, inclusief de daaraan verbonden voorwaarden
  2. enig andere beslissing, die bij of krachtens de statuten, de reglementen, de overeenkomst met een instelling of een besluit van de Raad van Bestuur voor beroep vatbaar is gemaakt.

Het College van Beroep werkt en doet uitspraken op basis van een reglement dat wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen. Dit orgaan benoemt voorts de voorzitter en de leden van het College van Beroep.

Voor een volledig overzicht: raadpleeg de statuten van de Stichting NIAZ en het Reglement Klachten en Beroep.

Voor klachten van andere partijen dan de bij het NIAZ aangesloten instellingen bestaat een aparte regeling. Raadpleeg: het Reglement Klachten Consumenten.

Het College van Beroep kent de volgende samenstelling

Leden College                                

Hoofdfunctie en eventuele nevenfuncties buiten het NIAZ

Mr. J. M. Rowel-van der Linde 

Voorzitter van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg; voorzitter College van Beroep

Dhr. mr. H. Lutgert

Secretaris Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg; secretaris College van Beroep

Dhr. mr. drs. G. Thiadens

Bestuurder a.i. Adelante Zorggroep

Dhr. dr. W.B.J. Vanhecke, MD, LLM

Arts nucleaire geneeskunde; jurist

Inloggen

Terug naar inloggen