Participantenraad

Het NIAZ wil graag de band versterken met de instellingen die bij het NIAZ zijn aangesloten. Om die reden is de Participantenraad opgericht, waarin de eindverantwoordelijken van de instellingen en de directeur van het NIAZ elkaar kunnen ontmoeten. De Participantenraad is het kanaal voor overleg tussen de bestuurders. Het reglement Participantenraad treft u hieronder. 

Reglement Participantenraad

Daarnaast kent het NIAZ de volgende organen die statutair zijn vastgelegd. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is het statutaire orgaan dat is belast met het toezicht op de Raad van Bestuur (RvB) en de algemene gang van zaken in het NIAZ. De RvT ondersteunt de RvB met raad en advies en wordt daartoe door deze periodiek over de gang van zaken geïnformeerd.

Tot de belangrijkste taken van de RvT behoren:

- benoeming en ontslag van de RvB
- goedkeuring van het meerjarenbeleid, de jaarplannen en de begrotingen
- goedkeuring van de jaarstukken
- goedkeuring van de door de RvB vastgestelde reglementen, waaronder het systeem van accreditatie
- vaststelling van een reglement voor en benoeming van de leden van het College van Beroep
- benoeming van de accountant.

Voor een volledig overzicht: raadpleeg de statuten van de Stichting NIAZ.

De RvT kent de volgende samenstelling.

Leden RvTHoofdfunctie en eventuele nevenfuncties buiten het NIAZ
Drs. G. Peeters (voorzitter) Voorzitter RvB azM
Drs. W. Bijl Directeur/bestuurder Jeugdzorg Support B.V.
Drs. G. de Bey Voorzitter RvB Rijnstate

Drs. I. van Stijn

Intensivist OLVG

P. Degadt

Gedelegeerd bestuurder Zorgnet Vlaanderen

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur (RvB) is het statutaire orgaan dat is belast met het formele bestuur van de organisatie. Indien de RvB uit één persoon bestaat wordt die aangeduid met de term ‘Bestuurder’. De RvB staat onder toezicht van de Raad van Commissarissen (RvC), die de RvB met raad en advies bijstaat.

Tot de belangrijkste taken van de RvB behoren:

- de algehele leiding van de organisatie
- het vaststellen van het meerjarenbeleid, de jaarplannen en de begrotingen
- het vaststellen van het systeem van accreditatie, waaronder de kwaliteitsnormen en de accreditatieprocedure
- het besluiten over de accreditatiestatus van instellingen.

Het besluiten over de accreditatiestatus van instellingen is in eerste termijn opgedragen aan het College Kwaliteitsverklaringen Bij een positief besluit van dit College geldt dit als het besluit van het NIAZ. Bij een negatief besluit wordt dit als advies voorgelegd aan de RvB. Beroep tegen besluiten over de accreditatiestatus kan worden aangetekend bij het College van Beroep.

Directeur/Bestuurder is dhr. ir. Kees van Dun MCM (vandun@niaz.nl ).

 

College van Beroep

Het College van Beroep is het statutaire orgaan dat op verzoek van een instelling het beroep behandelt dat die instelling instelt tegen een beslissing van de Raad van Bestuur.

Het kan gaan om beslissingen ten aanzien van:

  1. de accreditatiestatus van de instelling, inclusief de daaraan verbonden voorwaarden
  2. enig andere beslissing, die bij of krachtens de statuten, de reglementen, de overeenkomst met een instelling of een besluit van de Raad van Bestuur voor beroep vatbaar is gemaakt.

Het College van Beroep werkt en doet uitspraken op basis van een reglement dat wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen. Dit orgaan benoemt voorts de voorzitter en de leden van het College van Beroep.

Voor een volledig overzicht: raadpleeg de statuten van de Stichting NIAZ en het Reglement Klachten en Beroep.

Voor klachten van andere partijen dan de bij het NIAZ aangesloten instellingen bestaat een aparte regeling. Raadpleeg: het Reglement Klachten Consumenten.

Het College van Beroep kent de volgende samenstelling

Leden College                                

Hoofdfunctie en eventuele nevenfuncties buiten het NIAZ

Mr. J. M. Rowel-van der Linde 

Voorzitter van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg; voorzitter College van Beroep

Dhr. mr. H. Lutgert

Secretaris Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg; secretaris College van Beroep

Dhr. mr.drs. G. Thiadens

Bestuurder a.i. Adelante Zorggroep

Dhr. dr. P. Blok

Voorheen secretaris Opleiding en Registratie MSRC; KNMG Artsenfederatie te Utrecht 

College Kwaliteitsverklaringen

Het College Kwaliteitsverklaringen is het statutaire orgaan dat adviseert over de accreditatiestatus van instellingen, naar aanleiding van de bevindingen van de auditorenteams en/of de rapportages uit de instellingen zelf.

De formele taken van het College Kwaliteitsverklaringen zijn:

  1. het adviseren van de Raad van Bestuur over de toekenning van de accreditatiestatus aan elk van de aan het programma van accreditatie/toetsing van het NIAZ deelnemende instellingen
  2. het adviseren van de Raad van Bestuur over het opschorten dan wel intrekken van een status van instellingen.

Besluiten over de accreditatiestatus van instellingen zijn in eerste termijn opgedragen aan het College Kwaliteitsverklaringen. Bij een positief besluit van dit College geldt dit als het besluit van het NIAZ. Bij een negatief besluit wordt dit als advies voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Beroep tegen besluiten over de accreditatiestatus kan worden aangetekend bij het College van Beroep.

Het College Kwaliteitsverklaringen werkt en doet uitspraken op basis van een reglement dat is vastgesteld door de Raad van Bestuur 22 oktober 2010.  Dit orgaan benoemt voorts de voorzitter en de leden van het College Kwaliteitsverklaringen.

Voor een volledig overzicht: raadpleeg het Reglement college kwaliteitsverklaringen

Het College Kwaliteitsverklaringen kent de volgende samenstelling.

Leden College                                   

Hoofdfunctie en eventuele nevenfuncties buiten het NIAZ

Dhr. dr. H. Fiolet, voorzitter

Directeur Patiëntenzorg Maastricht UMC+
Dhr. drs. A.A.M. Ruikes Voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuisgroep Twente, Almelo
Mevr. A. De Maere Algemeen directeur AZ Oudenaarde
Dhr. dr. D. Maes Medisch directeur AZ St. Lucas, Gent
Dhr. dr. W. Vanhecke Legal council
Dhr. drs. G. Gerritsen Manager werkeenheid kwaliteit, Rijnstate
Dhr. drs. J.A.P. Valkenburg Bestuurskundige
Dhr. L. Meyers Directeur patiëntenzorg, Jessa Ziekenhuis, Hasselt
Dhr. A.P. Dansen MHA Voormalig managing director MUMC+
Dhr. J. Leysen Gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout
Dhr. J.N. Schreuder Bestuurder GGZ

 

 

Inloggen

Terug naar inloggen