Disclaimers

Ten aanzien van het door het NIAZ afgegeven judicium, zoals verwoord in het accreditatiebewijs, gelden de volgende beperkingen.

1. Algemeen
1.1. De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.niaz.nl welke in stand wordt gehouden door Stichting Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (het NIAZ), alsmede op het door het NIAZ af te geven judicium.

1.2. Door de website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van voorwaarden.

2. Informatie op deze website
2.1. Hoewel het NIAZ tracht juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden op haar website, verstrekt het NIAZ expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via de website aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

2.2. Op de website van het NIAZ staan de kwaliteitsnormen vermeld die het NIAZ toetst gedurende het accreditatieproces.

2.3. De ontwikkelde kwaliteitsnormen zijn eigendom van het NIAZ. Deze kwaliteitsnormen zijn vrij toegankelijk en mogen door een ieder voor elk redelijk doel worden gebruikt. Het voorgaande geldt echter uitdrukkelijk niet voor instellingen of bedrijven die de kwaliteitsnormen gebruiken c.q. toepassen bij het verlenen van diensten op het gebied van kwaliteitstoetsing, een en ander in de ruimste zin van het woord, hieronder tevens begrepen maar niet beperkt tot handelingen die leiden tot uitingen die de indruk wekken dat de getoetste instelling ´NIAZ-geaccrediteerd´ is. De betreffende instelling of het bedrijf kan aan het NIAZ toestemming vragen voor bedoeld gebruik. Het NIAZ behoudt zich alle rechten voor om op te treden tegen gebruik in strijd met het bepaalde in dit artikel.

2.4. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend noch garandeert het NIAZ dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

2.5. Het NIAZ behoudt zich het recht voor inhoud van de website, met inbegrip van de tekst van deze voorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

2.6. Het NIAZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) de toegang tot of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op de website wordt aangeboden, (iii) de werking of het niet-beschikbaar zijn van website en/of (iv) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

2.7 Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maakt inbreuk op intellectuele rechten.

2.8 Toestemming voor het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

3. Judicium

3.1. Ten aanzien van het door het NIAZ afgegeven judicium, zoals verwoord in het accreditatiebewijs, geldt het volgende:

a) De externe beoordeling door het NIAZ berust op een systeem van interne audits in de instelling. Het NIAZ onderzoekt en beoordeelt de instelling op basis van een zelfevaluatierapport dat de instelling zelf vervaardigt. De instelling staat garant en dient te verklaren dat in het zelfevaluatierapport geen feiten of omstandigheden ontbreken waarvan de instelling kennis draagt en waarvan de instelling in redelijkheid kan begrijpen dat die van belang zijn voor het door het NIAZ af te geven oordeel. Het NIAZ baseert zijn oordeel mede op deze door de instelling af te leggen verklaring. Het NIAZ verricht vervolgens zijn onderzoek op basis van een steekproef van afdelingen en processen;

b) Het onderzoek en het oordeel van het NIAZ hebben geen betrekking op de kwaliteit van het professionele handelen en de samenwerking in de medische beroepsgroep;

c) De toetsing door en het oordeel van het NIAZ sluiten niet uit dat incidenten met betrekking tot de kwaliteit van de zorg kunnen voorkomen;

d) Krachtens de standaard accreditatieovereenkomst gelden tussen het NIAZ en de geaccrediteerde instelling afspraken over aansprakelijkheid. Onder meer zijn de instelling en het NIAZ overeengekomen dat de instelling het NIAZ vrijwaart voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de deelname van de instelling aan het accreditatieprogramma en de besluiten die het NIAZ in dat kader neemt.

4. Geschillen
4.1. Op de website en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

4.2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht.

Gebruik NIAZ-Qmentum normen

Accreditation Canada is eigenaar van het accreditatieprogramma Qmentum en heeft de Qmentum-normen wereldwijd auteursrechtelijk beschermd. De directie van een zorginstelling is wel bevoegd het auditrapport buiten de zorginstelling te verspreiden, in print of digitaal.

Inloggen

Terug naar inloggen