Kosten accreditatie (specifiek)

Proefaudits

Doel van de proefaudit

De zorginstelling krijgt via de proefaudit een concreter beeld van de manier waarop de externe NIAZ-audit verloopt. Daarbij kan de zorginstelling de keuze maken om de proefaudit in te passen in het geheel aan voorbereidingen op de audit. De proefaudit kan de zorginstelling helpen prioriteiten te stellen bij de voorbereiding op de externe NIAZ-audit. Een proefaudit is altijd optioneel, d.w.z. niet verplicht. Alle criteria die tijdens een proefaudit worden getoetst, worden tijdens de officiële externe NIAZ-audit opnieuw geaudit. 

Invulling van de proefaudit

De invulling van de proefaudit vindt altijd plaats in overleg met de zorginstelling. Een proefaudit geldt als een steekproef en heeft een omvang van 40% van de officiële externe NIAZ-audit. Om te voorkomen dat een proefaudit gezien wordt als maat voor de volledige audit, gaat het NIAZ niet boven deze grens van 40% heen.

Kosten proefaudit

De kosten van de proefaudits zijn afgeleid van de vergoedingssystematiek voor de accreditatie van de zorginstellingen. In 2020 biedt het NIAZ nog eenmalig de mogelijkheid de eerste proefaudit uit te voeren voor een gereduceerde prijs. Indien de instelling eerder al een proefaudit heeft laten uitvoeren vervalt de reductie ongeacht de norm waarop de proefaudit wordt/ is uitgevoerd. Bij een tweede proefaudit vervalt de reductie.

Tarieven proefaudits 2020, prijspeil 2020, exclusief BTW

Categorie

Omvang proefaudit

Eerste proefaudit 
(gereduceerde prijs)

Tweede (of meer) 
proefaudit

A

3 dagen met 4 auditoren

€ 11.640,00

€ 19.400,00

B

2 dagen met 4 auditoren

€ 8.850,00

€ 14.749,00

C

2 dagen met 3 auditoren

€ 7.203,00

€ 12.005,00

D

2 dagen met 2 auditoren

€ 5.557,00  

€ 9.262,00

E

1 dag met 3 auditoren

€ 3.963,00

€ 6.604,00

Tarieven proefaudits 2021, prijspeil 2020 en 2021, exclusief BTW

Categorie

Omvang proefaudit

Alle proefaudits

A

3 dagen met 4 auditoren

€ 25.506,00

B

2 dagen met 4 auditoren

€ 19.882,00

C

2 dagen met 3 auditoren

€ 16.326,00

D

2 dagen met 2 auditoren

€ 12.770,00

E

1 dag met 3 auditoren

€ 8.800,00

Gefuseerde zorginstellingen

Bij gefuseerde zorginstellingen kan het NIAZ een afwijkende categorie indeling hanteren. De bestuurder van het NIAZ maakt hierover per zorginstelling afspraken.

Aanvraag proefaudit

Om het auditteam tijdig te kunnen samenstellen, dient de zorginstelling een proefaudit tenminste zes maanden voor de gewenste datum van de proefaudit aan te vragen bij het NIAZ. Het NIAZ stelt een planning op voor de proefaudit, waarna de zorginstelling en de senior adviseur de proefaudit inhoudelijk nader invullen.

Resultaten van de proefaudit

De proefaudit resulteert in een Excel bestand met alle auditbevindingen van de auditoren. De proefaudit resulteert niet in een eindrapportage of een schriftelijke opsomming van verbeterpunten. Op basis van de niet behaalde criteria en de daarbij vermelde auditbevindingen geeft de zorginstelling zicht op de criteria waar nog verbetering nodig is.

Dialyse accreditatie 2020 en 2021

Kosten deelaccreditatie dialyse, overzicht tarieven (prijspeil 2020 en 2021), exclusief BTW

De kosten voor de deelaccreditatie dialyse worden bepaald aan de hand van drie onderdelen:

1. Omvang van het dialysecentrum, uitgedrukt in aantal unieke patiënten

- Drie categorieën op basis van aantal unieke patiënten, waarbij de kosten € 5.600,- +/- € 1.200,- bedragen.
- Voor de categorie indeling wordt de meest recente informatie gevraagd die het centrum jaarlijks aanlevert aan Nefrovisie ten behoeve van Renine (Registratie Nierfunctievervanging Nederland).
- In het geval van een vervolg-audit, wordt de categorie opnieuw vastgesteld op basis van de meest recente aantallen die het jaar voor de audit bekend zijn.

2. Aantal locaties waarop dialyse wordt aangeboden

- Indien een centrum op meerdere locaties dialyse aanbiedt, wordt per extra locatie een meerprijs van € 900,- in rekening gebracht.
- Daarbij gaat het NIAZ ervan uit dat op alle locatie(s) eenzelfde kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) en medisch beleid gelden.

3. Eenduidigheid van het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) en medisch beleid op alle locaties

Op iedere locatie waar gewerkt wordt met een ander KMS of medisch beleid is een uitgebreidere toetsing noodzakelijk en wordt per locatie een opslag gerekend van € 225,-.

Kosten van eerste audit en vervolgaudits voor deelaccreditatie

Voor de eerste audit wordt een eenmalig bedrag (eenmalige kosten) in rekening gebracht, waarin alle kosten van de dialyse deelaccreditatie zijn inbegrepen. De factuur wordt na het auditbezoek gestuurd.

Vanaf het kalenderjaar volgend op het jaar van het externe auditbezoek wordt een jaarlijkse dialysecontributie(jaarbijdrage) in rekening gebracht. De dialysecontributie wordt jaarlijks in de maand maart van het lopende jaar gefactureerd, gelijktijdig met de instellingsbrede contributie. In de jaarlijkse dialysecontributie zijn alle kosten van het volgende dialyse deelaccreditatietraject inbegrepen.

Overgangsregeling

Voor instellingen die buiten de overgangsregeling vallen, geldt: het NIAZ voert de dialyse audit als separate audit uit, los van de instellingsbrede audit. Voor de separate dialyse audit worden de eenmalige kosten na het auditbezoek in rekening gebracht.

Vanaf het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin het NIAZ het externe auditbezoek binnen de dialyseafdeling(en) heeft uitgevoerd, wordt de jaarlijkse dialysecontributie in rekening gebracht. De dialyseafdeling zal tijdens de eerstvolgende instellingsbrede audit wederom worden geaudit, zodat het auditbezoek binnen de dialyseafdeling(en) vanaf dat moment gelijk loopt met de instellingsbrede audit.

Tarieven 2020 en 2021 dialyseafdelingen bij niet NIAZ geaccrediteerde zorginstellingen

Instellingen die niet bij het NIAZ zijn aangesloten, kunnen een bestendige deelaccreditatie dialyse aanvragen. Hiervoor gelden andere tarieven en kan contact opgenomen worden met info@niaz.nl

Inloggen

Terug naar inloggen