Kosten accreditatie

Kosten accreditatie 2019

De prijs voor een accreditatie in 2019 is gelijk aan de prijs van 2018 verhoogd met een prijsindexering van 3,48%, conform het prijsindexcijfer van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en het Centraal Planbureau (CPB).

Vergoedingssystematiek en tarieven 2019

De vergoedingssystematiek voor de accreditatie van zorginstellingen is als volgt:

Het NIAZ hanteert voor zorginstellingen verschillende categorieën.
1. Elke zorginstelling wordt toegerekend aan één categorie afhankelijk van het aantal auditoren en
    auditdagen.
2. Het aantal auditoren en auditdagen wordt berekend op basis van de grootte van de zorginstelling, het
    aantal te verlenen diensten, het aantal bedden, het aantal fte, het aantal locaties en het aantal te toetsen
    normensets uit het Internationaal accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum.
3. Elke categorie kent een vaste prijs.
4. Zorginstellingen die starten met de participatie in het accreditatieprogramma betalen een startfee ter
    grootte van vier maal de jaarbijdrage. In Vlaanderen wordt in overleg met de bestuurder van het NIAZ
    hierover concrete afspraken gemaakt.
5. Met ingang van het jaar volgend op het jaar waarin het externe auditbezoek heeft plaatsgevonden betaalt
    de zorginstelling een jaarbijdrage. 

Tarieven 2019 (inclusief prijsindex 3,48%, exclusief BTW)

Categorie

Prijs 2019

A

€ 32.342,00  

B

€ 25.839,00

C

€ 19.379,00

D

€ 12.916,00

E

€   6.453,00

De startfee is viermaal de prijs van 2019.

Gefuseerde zorginstellingen
Bij gefuseerde zorginstellingen kan het NIAZ een afwijkende categorie indeling hanteren. De bestuurder van het NIAZ maakt hierover per zorginstelling afspraken. Indien bijvoorbeeld twee zorginstellingen uit de B-categorie zijn gefuseerd en beide volwaardige zorginstellingen blijven, deelt het NIAZ de zorginstelling in de BB-categorie. Dit betekent dat het NIAZ twee auditteams uit de B-categorie inzet tijdens het auditbezoek. Als de fusie leidt tot een strikte lateralisatie of nieuwbouw, kan dit ertoe leiden dat het NIAZ de gefuseerde zorginstelling na de lateralisatie indeelt in een andere categorie.

Proefaudits 2019

Doel van de proefaudit
De zorginstelling krijgt via de proefaudit een concreter beeld van de manier waarop de externe NIAZ-audit verloopt. Daarbij kan de zorginstelling de keuze maken om de proefaudit in te passen in het geheel aan voorbereidingen op de audit. De proefaudit kan de zorginstelling helpen prioriteiten te stellen bij de voorbereiding op de externe NIAZ-audit. Een proefaudit is altijd optioneel, d.w.z. niet verplicht. Alle criteria die tijdens een proefaudit worden getoetst, worden tijdens de officiële externe NIAZ-audit opnieuw geaudit. 

Invulling van de proefaudit
De invulling van de proefaudit vindt altijd plaats in overleg met de zorginstelling. Een proefaudit geldt als een steekproef en heeft een omvang van 40% van de officiële externe NIAZ-audit. Om te voorkomen dat een proefaudit gezien wordt als maat voor de volledige audit, gaat het NIAZ niet boven deze grens van 40% heen.

Kosten proefaudit 2019

De kosten van de proefaudits zijn afgeleid van de vergoedingssystematiek voor de accreditatie van de zorginstellingen en de feitelijke kostprijs van de proefaudit voor het NIAZ. 
Omdat het NIAZ veel waarde hecht aan een goede voorbereiding op de externe audit, biedt het NIAZ aan alle zorginstellingen de mogelijkheid de eerste proefaudit uit te voeren voor 50% van de feitelijke kostprijs. Dit is ongeacht het jaar waarin deze eerste proefaudit plaatsvindt en ongeacht de norm waarop de proefaudit wordt uitgevoerd. Bij een tweede proefaudit wordt de feitelijke kostprijs berekend. 

Tarieven 2019 (inclusief prijsindex 3,48%, exclusief BTW)

Categorie

Omvang proefaudit

Feitelijke kostprijs 2019

Gereduceerde prijs (50%) 2019

A

3 dagen met 4 auditoren

€ 10.241,00

€ 5.120,00

B

2 dagen met 4 auditoren

€   7.050,00

€ 3.525,00

C

2 dagen met 3 auditoren

€   5.525,00

€ 2.763,00

D

2 dagen met 2 auditoren

€   4.000,00

€ 2.000,00

E

1 dag met 3 auditoren

€   3.310,00

€ 1.655,00

Gefuseerde zorginstellingen
Bij gefuseerde zorginstellingen kan het NIAZ een afwijkende categorie indeling hanteren. De bestuurder van het NIAZ maakt hierover per zorginstelling afspraken.

Aanvraag proefaudit
Om het auditteam tijdig te kunnen samenstellen, dient de zorginstelling een proefaudit tenminste zes maanden voor de gewenste datum van de proefaudit aan te vragen bij het NIAZ. Het NIAZ stelt een planning op voor de proefaudit, waarna de zorginstelling en de senior adviseur de proefaudit inhoudelijk nader invullen. Het resultaat is een voorstel, dat - samen met een concept overeenkomst - besproken wordt in het intakegesprek.

Resultaten van de proefaudit
De proefaudit resulteert in een Excel bestand met alle auditbevindingen van de auditoren. De proefaudit resulteert niet in een eindrapportage of een schriftelijke opsomming van verbeterpunten. Op basis van de niet behaalde criteria en de daarbij vermelde auditbevindingen heeft de zorginstelling zicht op de criteria waar nog verbetering nodig is.

Inloggen

Terug naar inloggen