Waterlandziekenhuis

Actuele status 
Geaccrediteerd Derde instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 maart 2021
Historisch overzicht 
20 januari 2017 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren
15 april 2015 Prereservering derde instellingsbrede accreditatie, gewenst auditbezoek 6 t/m 9 september 2016
12 juli 2013 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren 
12 oktober 2012 Uitgesteld besluit
Het NIAZ heeft d.d. 12 oktober 2012 het besluit betreffende het continueren van de accreditatiestatus uitgesteld. Het NIAZ heeft op basis van de auditrapportage d.d. 20 september 2012 geconstateerd dat het kwaliteitssysteem nog niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden voor het continueren van de accreditatiestatus. Een aantal kwaliteitsaspecten is nog onvoldoende (door-)ontwikkeld en geborgd. Derhalve zal eerst een audit worden uitgevoerd waarin de voortgang c.q. realisatie van een aantal verbeterpunten wordt getoetst. Bij voldoende resultaat wordt de accreditatiestatus gecontinueerd.
2 mei 2011 Aanvraag tweede instellingsbrede accreditatie; auditbezoek mei 2012
6 februari 2009 Besluit de instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen, geldig tot februari 2013
22 juli 2008
Uitgesteld besluit
Het NIAZ heeft geconcludeerd dat het kwaliteitssysteem instellingsbreed nog niet voldoende is ontwikkeld en geborgd om een accreditatiestatus toe te kennen. Het actieplan d.d. 26 juni 2008 laat echter een ambitieuze aanpak zien van de verbeterpunten. Het NIAZ heeft derhalve besloten eerst het volledige actieplan te toetsen op de voortgang die is gerealiseerd en of de voortgang conform uw planning wordt gerealiseerd. Op basis van de rapportage van de auditoren zal het bestuur besluiten of in voldoende mate is voldaan aan de noodzakelijke voorwaarden voor het toekennen van de accreditatiestatus. De toets dient te zijn uitgevoerd vóór 1 november 2008.  
17 juli 2007 Aanvraag instellingsbrede accreditatie

Inloggen

Terug naar inloggen